منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی «۱۲ و ۱۶»

شماره مناقصه: ۳۳-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی «۱۲ و ۱۶»

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق، باشرح کلی خرید لوله‌های فولادی ۱۶ به متراژ ۵۷۰ متر و ۱۲ به متراژ ۱۲۰ متر مطابق با آخرین استاندارد IGS که جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۰۷/۱۲/۹۸ می باشد.

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۸ روزدو شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸

۲-۳- جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: درصورت نیاز اطلاع رسانی میشود.

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت ۱۹ روزپنج شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸

۲-۵- زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸

 1. شرایط متقاضیان :

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۹۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری

۳-۳- عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت (EP) ودارابودن تاییدیه های لازم

۳-۴- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس (در صورت ارائه قیمت بالای ۱۰ برابر سقف معاملات متوسط)

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پیش پرداخت دارد ومشمول تعدیل نمیباشد.

۴-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره های ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ و ۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله ۷ (قمرود) (PC)

شماره مناقصه: ۳۲-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله ۷ (قمرود) (PC)

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده موضوع فوق، اجرای خطوط پلی اتیلن وخطوط فولادی (شبکه توزیع و تغذیه) بطول تقریبی ۳۰ هزار متر و ایستگاه TBS به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت مطابق نقشه و مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱-تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ ۰۶/۱۲/۹۸ می باشد.

۲-۲-مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸

۲-۳-جلسه پاسخ به سوالات (درصورت نیاز): ساعت ۱۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸

۲-۴- مهلت ارائه پیشنهادقیمت واسناد: ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹

۲-۵-زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۹

۲-۶-زمان گشایش پاکت های «الف، ب و ج»: ساعت ۱۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۹

 1. شرایط متقاضیان:

۳-۱-توانایی انجام کار در مدت ۴۰۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳-۳-توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴-توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵-ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس در صورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱-ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲-این پیمان (معادل ۱۵ درصد مبلغ قرارداد) پیش پرداخت دارد ومشمول تعدیل نیز می باشد.

۴-۳-شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴-در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمان‌های شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

برگزاری جلسه اضطراری کمیته سلامت و بهداشت به جهت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در شرکت گاز استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، جلسه کمیته سلامت و بهداشت شرکت گاز استان قم به ریاست مدیرعامل و اعضای این کمیته در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ تشکیل گردید و پاره‌ای از تصمیمات و اقدامات به منظور کاهش انتشار ویروس کرونا و بیماری‌های حاد اتخاذ گردید.

در این راستا ثبت اثر انگشت کارمندان در دستگاه ثبت ورود و خروج به دلیل امکان انتقال ویروس، تا اطلاع ثانوی لغو گردید. همچنین مقرر گردید ماسک و محلول ضد عفونی کننده و دستکش در بین پرسنل توزیع گردد.

در این خصوص واحد HSE به عنوان پیشانی مبارزه با این موضوع، از مدیر عامل، اختیارات ویژه‌ای اخذ نمود و مقرر شد موارد آموزشی با همکاری واحد محترم روابط عمومی اطلاع رسانی گردد. همچنین تصمیم گرفته شد حسب بخش‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی، از کلیه اجتماعات غیر ضروری خودداری گردد.

در پایان مقرر گردید واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست به صورت مداوم آخرین اخبار و اطلاعات ارسالی از مراجع ذیصلاح را دریافت، و همکاران را از آخرین وضعیت مطلع نماید.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی «۱۶ و۲۴»

شماره مناقصه: ۳۱-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی «۱۶ و۲۴»

 1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق، با شرح کلی خرید لوله‌های فولادی ۱۶ به متراژ ۶۸۰۰ متر و ۲۴ به متراژ ۱۲۲۰۰ متر مطابق با آخرین استاندارد IGS که جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 2. برنامه زمانبندی مناقصه:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۰۴/۱۲/۹۸ می باشد.

۲-۲- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز پنج شنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۸

۲-۳- جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: در صورت نیاز اطلاع رسانی میشود.

۲-۴- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸

۲-۵- زمان گشایش پاکت‌های پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸

 1. شرایط متقاضیان:

۳-۱- توانایی انجام کار در مدت ۹۰ روز تقویمی

۳-۲- دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره‌برداری

۳-۳- عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت (EP) و دارا بودن تاییدیه های لازم

۳-۴- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ
۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی

۳-۴- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-۵- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس

 1. نکات قابل توجه:

۴-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۴-۲- این پیمان معادل ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پیش پرداخت دارد و مشمول تعدیل نمی‌باشد.

۴-۳- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۴-۴- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره های ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ و ۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۴-۵- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

تقدیر از کارکنان پیمانکاری امور مشترکین استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، آیین تقدیر و تشکر از کارکنان پیمانکاری امور مشترکین، با حضور مدیر عامل، هیئت مدیره، مدیران ارشد، روسای مناطق و پرسنل امور مشترکین، به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) در مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ در سالن باقرالعلوم (ع) ساختمان مرکزی این شرکت برگزار گردید.

علیرضا نصیری مدیر عامل شرکت گاز استان قم، ضمن تشکر و قدردانی از کارکنان مذکور گفت: شرکت گاز استان قم در خصوص رضایتمندی شهروندان، موفق به کسب رتبه دوم در سطح کشور گردیده، که قسمت عظیمی از این رویکرد به دلیل زحمات و حسن رفتار صحیح نیروهای خدوم امور مشترکین در قسمت‌های کنتورخوانی و پاسخگویی می باشد.

وی بیان کرد: آمارهای استخراج شده از وضعیت کاری این واحد نشان دهنده این است که میزان شکایت‌های دریافتی در مراجع رسمی به کمترین میزان ممکن رسیده، همچنین وضعیت ارتقاء و به‌روزرسانی دستگاه‌های اندازه‌گیری در شرایط مطلوبی قرار دارد. میزان تعدیل صورت حساب‌ها که به طور مستقیم به صحت عملکرد افراد وابسته است بسیار کمتر از حد استاندارد است.

علیرضا نصیری افزود: در راستای اهداف تعالی سازمانی عزم شرکت گاز استان قم بر آن است که در رتبه‌بندی شرکت‌های گاز استانی به جایگاه مطلوب دست یابد و بجز برتری آمار و ارقام، متمایز نیز باشد.

 وی در خصوص طرح ملی حذف قبوض کاغذی و اطلاع‌رسانی صحیح به مشترکین اضافه کرد: بیش از ۸۰% از شماره‌های تلفن همراه مشترکین جمع‌آوری شده که به زودی این آمار می‌بایست به ۱۰۰% افزایش یابد که این امر همیاری و مساعدت شما نیروهای زحمتکش را طلب می‌کند. ایشان همچنین از تلاش‌ها و زحمات مجموعه مدیریت بهره‌برداری و پیمانکاری شرکت بهارستان مطهر تشکر نمود.

در ادامه جلسه آقای پاکدامن مقدم مدیر بهره‌برداری، گزارش عملکرد جامعی در خصوص پیمان تجمیعی مشترکین ارائه نمود. او با اشاره به اینکه در پیمان امور مشترکین ۹۵ نفر در سطح استان قم در حال فعالیت می باشند، گفت: با توجه به تلاش روزافزون پرسنل، این مدیریت موفق گردیده با کنترل بعمل آمده، تعدیلات صورتحساب ها را به حداقل رساند. وی افزود: در جهت تحقق درآمدهای شرکت از طریق قرائت به موقع و صحیح کلیه مشترکین با کنترل شاخص هایی از قبیل شاخص عدم قرائت سنواتی، کنتورهای خراب، تعدیل صورت حسابهای ناشی از اشتباه، این واحد به این موفقیت نایل آمده که قرائت موفق کنتورهای مشترکین رشد قابل توجهی داشته باشند. وی در خصوص مزایای پیمان تجمیعی توضیحاتی ارائه کرد و اذعان داشت: آمار قرائت کنتورها قبل از اجرای پروژه به صورت تجمیعی ۸۵ درصد بوده در حالی که این آمار اکنون به بیش از ۹۰% افزایش داشته است.

در پایان این جلسه از کارکنان منتخب امور مشترکین این شرکت، با اهداء لوح تقدیر و گل، تشکر و قدردانی گردید.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

گفتگو با ورزشکار با اخلاق و پر انرژی شرکت گاز استان قم

مسئول نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعاب منطقه یک گاز قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ورزش باعث ایجاد نشاط در محیط کار و زندگی شخصی افراد می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، داود شمس به عنوان یکی از ورزشکاران و مدال آوران این شرکت افزود: ورزش باعث افزایش ایمنی بدن می شود و ایستادگی و مقاومت بیشتری در مقابل بیماری ها و اتفاقات غیرمنتظره به وجود می آورد.

وی با اشاره به فعالیت در دو رشته ورزشی گفت: ورزش را از سن نوجوانی آغاز کرده ام و اکنون به صورت حرفه ای سه سال است که فعالیت دارم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در دو رشته ورزشی آمادگی جسمانی و دو میدانی به صورت تخصصی فعالیت می کنم.

شمس ادامه داد: در سال ۹۶ مقام اول در مسابقات آمادگی جسمانی استان، دو و میدانی ۸۰۰ متر صنعت نفت و مسابقات کارکنان ادارات استان قم در رشته آمادگی جسمانی و نیز مقام دومی در رشته دو ۱۰۰ متر کسب کرده ام.

وی اضافه کرد: امسال نیز در مسابقات آمادگی جسمانی استان قم مقام دوم و در مسابقات ادارات مقام اول را به دست آورده ام.

وی بیان کرد: آمادگی جسمانی یعنی داشتن قلب، عروق خونی، ریه و عضلات سالمی که فرد بتواند به بهترین نحو کارها و وظایفش را انجام دهد و با شور و نشاط در فعالیت‌های ورزشی و تفریحات سالم شرکت کند.

شمس تأکید کرد: تغذیه سالم و کامل، خواب به موقع و کافی، تحرک بدنی و ورزش صحیح به مدت حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته بسیار عالی است و سلامتی افراد را تضمین می کند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

شفافیت و قانونمندی اهداف کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان قم

رئیس کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان قم از ترکیب جدید این کمیسیون در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم و نیز بهره‌گیری از توان پیمانکاران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، علی گودرزی در مصاحبه‌ای گفت: با توجه به اینکه شرکت‌ها، ارگان، سازمان‌ها و نهادهای دولتی جهت انجام امور خدماتی، پشتیبانی و اجرایی خود مکلف به درج آگهی و انتخاب پیمانکار بر اساس ماده ۱ قانون مناقصات می‌باشند، شرکت گاز استان قم نیز نسبت به انجام مراحل برگزاری مناقصات بر اساس قانون مناقصات اقدام می‌نماید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌ها و اهداف تعریف شده درصدد آن هستیم که با استفاده کامل از سامانه ستاد ضمن بهره‌گیری از توان پیمانکاران داخلی استان در بهترین وجه شرایط خدمات رسانی بهتر به مردم قم را تسهیل می‌نماییم.

وی با تأکید بر حضور کلیه اعضاء در موعد مقرر و به صورت منظم در جلسات افزود: پیمانکاران باید از طریق سامانه الکترونیکی در سامانه ستاد ثبت نام کرده و سپس مناقصات با حضور پیمانکاران در جهت شفاف سازی و پرهیز از شبهات برگزار می شود.

وی در ادامه گفت: نمایندگان پیمانکاران می توانند با ارائه معرفی نامه به صورت کتبی به کمیسیون در مراسم مناقصه شرکت کنند.

گودرزی بررسی اسناد مناقصه بر اساس ضوابط و قوانین حاکم بر قانون مناقصات و همچنین شرایط درج شده در آگهی مناقصات و قیمت پیشنهادی مناقصه گران و انتخاب برنده را از جمله وظایف اصلی این کمیسیون اعلام کرد.

وی تصریح کرد: اخیراً با اجرای سامانه ستاد در شرکت گاز استان قم تغییرات بسیار مثبت در جهت شفاف‌سازی در مسیر انتخاب پیمانکاران چه در معاملات کوچک، متوسط و بزرگ به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: ترکیب اعضا با توجه به دستورالعمل‌های جدید در سامانه ستاد شامل رئیس کمیسیون، عامل ذی‌حساب و عضو فنی می‌شود.

ایشان تأکید کرد: بر اساس قانون جلسات کمیسیون مناقصات با توجه به زمان‌های اعلام شده در آگهی اطلاع‌رسانی مناقصه و یا سامانه ستاد در زمان و مکان مقرر برگزار می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: با توجه به صراحت قانون در زمان‌بندی مراحل کار پیمان، ما مکلف به رعایت زمان‌های تعیین‌شده جهت اطلاع‌رسانی، بررسی پیشنهادات توسط پیمانکاران، بازدید از محل و ارائه پیشنهاد، بررسی اسناد توسط کمیته فنی و بازرگانی، اعلام اصلاحات در موعد مقرر به پیمانکاران هستیم لذا روند برگزاری مناقصه تابع این زمان‌بندی‌ها می‌باشد و امکان هیچ‌گونه کاهش زمانی در این روند وجود ندارد.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۱۲ ایستگاه به چرخه مانیتورینگ شرکت گاز استان قم افزوده می شود

رئیس واحد اندازه گیری شرکت گاز استان قم از اضافه شدن ۱۲ ایستگاه تقلیل فشار CGS، CNG و صنعتی عمده به چرخه مانیتورینگ این شرکت تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، سید رضا موسوی نیا فر افزود: تا پایان امسال تعداد ایستگاه‌ها و صنایعی که مورد مانیتورینگ قرار می گیرند به ۲۳ ایستگاه می‌رسد.

وی با اشاره به اهمیت پایش و کنترل مستمر و آنلاین میزان مصرف و وضعیت ایستگاه ها ادامه داد: این افزایش ایستگاه ها بر اساس دستور ابلاغی از شرکت ملی گاز ایران در سراسر استان های کشور انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هزینه های مانیتورینگ و پایش آنلاین ۱۲ ایستگاه جدید از بودجه‌های غیر عمرانی شرکت گاز استان قم تأمین شده است.

موسوی نیا بیان کرد: در حال حاضر ایستگاه ها با درجه اهمیت بالاتر در اولویت برای اتصال به سیستم مانیتورینگ قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبارات لازم تا پایان سال آینده ۶۰ ایستگاه در سطح استان قم به سیستم مانیتورینگ متصل خواهند شد.

وی در پایان تعداد کل ایستگاه‌های گاز استان شامل ایستگاه‌های تقلیل فشار (TBS) و (CGS) و CNG ها و مشترکین ایستگاه های صنعتی پرمصرف در سطح استان قم بیش از ۶۰۰  ایستگاه اعلام کرد.

وی در پایان تعداد کل ایستگاه‌های تقلیل فشار اعم از جایگاه‌های CNG و مشترکین عمده و صنعتی در سطح استان قم را بیش از ۶۰۰ ایستگاه عنوان کرد.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

برگزاری ۱۸ دوره آموزشی از ابتدای سال جاری در شرکت گاز استان قم

سرپرست واحد آموزش شرکت استان قم از برگزاری ۱۸ دوره آموزشی تخصصی و عمومی طی هشت ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، علیرضا عبدی افزود: در هشت ماهه اخیر ۱۰ دوره تخصصی و هشت دوره عمومی ویژه کارکنان، پرسنل و پیمانکاران این شرکت برگزار شده است.

وی سرانه برگزاری دوره‌های آموزشی در مدت مذکور را ۲۷ ساعت اعلام کرد و گفت: برگزاری این دوره‌ها برای ارتقای سطح آگاهی و مهارتی کارکنان شرکت امری ضروری است.

وی هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی را ارتقای دانش و آگاهی کارکنان، به‌روزرسانی و آشنایی کارکنان با علوم، فنون و تکنولوژی‌های جدید و نیز بازآموزی و حفظ اطلاعات کارکنان و نیروهای پیمانکارانی که قصد همکاری با شرکت گاز را دارند، عنوان نمود.

وی خاطرنشان کرد: تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت زیست‌محیطی  ISO14001، اصول و مبانی GIS و کاربردهای آن در صنعت نفت، روانشناسی صنعتی، تخلیه هوای خطوط و شبکه‌های گازرسانی، حقوق شهروندی در نظام اداری، تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد جوش ISO3834، اصول تغذیه سالم، اصول و مفاهیم پدافند غیرعامل، مدیریت واکنش در شرایط اضطراری و قانون تأمین اجتماعی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی برخی از عناوین دوره‌های برگزار شده توسط این واحد است.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

محدودیتی برای توسعه شبکه در استان قم وجود ندارد

مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم و توانمندی های فنی و مهندسی، هیچ مشکل و محدودیتی برای توسعه شبکه گاز در استان قم وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، علیرضا نصیری عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ در نشست خبری که در سالن باقرالعلوم (ع) ساختمان مرکزی این شرکت در جمع خبرنگاران برگزار شد، اظهار داشت: همزمان با ایام دهه فجر پروژه گازرسانی به ۱۰ روستای دهستان قاهان از توابع بخش خلجستان قم به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تعارضات مربوط به گازرسانی به ۱۱ روستای دیگر دهستان قاهان نیز برطرف شده است افزود: تا اوایل سال آینده این ۱۱ روستا نیز به شبکه سراسری گاز متصل می شوند.

وی ادامه داد: پروژه گازرسانی به ۵ روستای باقی مانده از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان قم نیز تا شش ماهه اول سال آینده انجام خواهد شد و با بهره برداری از این پروژه، استان قم به عنوان اولین استان سبز کشور معرفی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گازاستان قم تصریح کرد: درحال حاضر ۹۹,۵ درصد شهرهای تابعه و ۹۷ درصد از روستاهای استان قم از نعمت گاز برخودار هستند.

نصیری با اشاره به وجود بیش از ۴۱۲ هزار مشترک گاز در قم گفت: با ارتقاء فرهنگ مصرف گاز در بین مشترکان، علی‌رغم افزایش ۲۰ هزار مشترک در سال جاری، تا پایان سال شاهد کاهش ۴ درصدی مصرف گاز در استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: درحال حاضر ۹۴ درصد مشترکان گاز در استان قم خانگی، ۰,۸ درصد صنعتی، ۵,۲ درصد نیز تجاری، آموزشی و ورزشی و سایر تعرفه‌ها هستند.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال اعتبارات گازرسانی به بخش‌های صنعتی استان قم، ۲۵۰ درصد افزایش یافته است گفت: ۱۳ شهرک و نواحی صنعتی استان قم به شبکه سراسری گاز متصل هستند و تقاضاهای مربوط به فازهای توسعه‌ای نیز در کمترین زمان ممکن گازرسانی می شود و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: استان قم به لحاظ گازرسانی به بخش‌های صنعتی جزء استان‌های برتر کشور می‌باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد صنایع مستقر در محورهای مواصلاتی استان قم از نعمت گاز برخوردار هستند و اگر درخواست جدیدی باشد با همیاری صاحبان صنایع، وفق ضوابط ابلاغی گازرسانی انجام می‌شود.

وی افزود: گازرسانی به مناطقی مانند کوره‌های آجرپزی مشروط به آنکه مجوز شهرداری و سایر دستگاه‌ها تهیه و ارائه شود شود، صورت می پذیرد.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از اوایل آذرماه فرایند حذف قبوض کاغذی گاز در استان قم آغاز شده است گفت: درحال حاضر ۷۸ درصد مشترکان، شماره تلفن و اطلاعات خود را برای ارسال پیامکی قبوض برای ما ارسال نموده‌اند و درصدد هستیم تا پایان سال حذف قبوض کاغذی گاز در این استان صورت پذیرد. وی افزود: حذف قبوض کاغذی موجب صرفه‌جویی سالانه تا حدود یک میلیارد تومان در هزینه‌های جاری این شرکت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مقدمات قرائت آنلاین (برخط) کنتورهای گاز نیز فراهم شده است گفت: در سال‌های آینده قرائت کنتور از راه دور نیز انجام و هزینه مصرف گاز از طریق پیامک به مشترکان اعلام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی قم در پیک بار مصرف خود هر ساعت ۱۵۰ هزار مترمکعب گاز مصرف می‌کند گفت: میزان مصرف سوخت مایع این نیروگاه در حال حاضر به حداقل رسیده و با توجه به بهره‌برداری از فازهای میدان گازی پارس جنوبی، پیش بینی می‌کنیم سال آینده این نیروگاه به طور کامل حتی در فصل سرما فقط از سوخت گاز استفاده نماید.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب