منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بایگانی ماهانه

آگهی مناقصه: تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ساختمان پست امداد منطقه یک شرکت گاز استان قم

شماره مناقصه: ۱۱-۹۹

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

  1. شرکت گاز استان قم در نظر دارد، به منظور تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ساختمان پست امداد منطقه یک شرکت گاز استان قم از خدمات پیمانکار ذیصلاح استفاده نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران که دارای صلاحیت در رشته ابنیه (پایه ۴ و بالاتر) و رشته تاسیسات (پایه ۵ و بالاتر) بصورت توامان می‌باشند دعوت می‌شود نسبت به دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی از سامانه ستاد به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۲۰ اقدام نمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1. برنامه زمانبندی:

۲-۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ ۷/۰۵/۱۳۹۹ می باشد.

۲-۲- مهلت دریافت فرمهای استعلام ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۹روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۵/۹۹ می‌باشد.

۲-۳- مهلت عودت ارائه اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۹روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۹۹ می‌باشد.

۲-۴- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹و تاریخ دریافت اسناد مناقصه متعاقبا به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود.

  1. نکات قابل توجه:

۳-۱- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۳-۲- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳-۳- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره‌های ۳۶۱۲۱۲۶۶-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

۳-۴- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir ارسال گردیده است

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای نایه

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت  با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گازروستای نایه در ابعاد ۱۲×۱۷ متر مربع مجموعاً به مساحت ۲۰۴ متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد. به همین منظورازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای کندرود

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت  با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گازروستای کندرود به مساحت ۲۲۷٫۸۰متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد.به همین منظورازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای سیرو

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت  با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گازروستای سیرو در ابعاد ۱۷×۱۰ متر مربع مجموعاً به مساحت ۱۷۰ متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد.به همین منظورازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای دولت آباد

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت  با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گازروستای دولت آباد در ابعاد ۱۷×۱۲متر مربع مجموعاً به مساحت ۲۰۴متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد.به همین منظورازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای جوزه

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت  با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گازروستای جوزه در ابعاد ۱۷×۱۲متر مربع مجموعاً به مساحت ۲۰۴ متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد. به همین منظورازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای بیدهند

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گازروستای بیدهند در ابعاد ۱۷×۱۲ متر مربع مجموعاً به مساحت ۲۰۴ متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد. به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای احمدآباد دستجرد

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت  با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای احمد آباد در ابعاد ۱۲×۹ متر مربع مجموعاً به مساحت ۱۰۸ متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد. به همین منظوراز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای ابرجس

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت  با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸و سایر مقررات موضوعه قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گازروستای ابرجس در ابعاد ۸×۱۰ متر مربع مجموعاً به مساحت ۸۰ متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد. به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد جهت کسب اطلاع از موقعیت ایستگاه و رفع هر گونه ابهام با همراه داشتن اصل مدارک مالکیت و حقوق قانونی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به امور حقوقی این شرکت مستقر در ساختمان مرکزی به نشانی قم خیابان امام خمینی- حد فاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر ، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

بهره مندی ۹۶ درصدی جمعیت استان قم از نعمت گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان قم خبر داد: بهره مندی ۹۶ درصدی جمعیت استان قم از نعمت گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به نامگذارى سال گذشته از سوی مقام معظم رهبرى(مدظله العالی) به نام رونق تولید و سال جارى با عنوان جهش تولید، به تشریح بخشى از عملکرد کلى به همراه برنامه‌هاى سال جاری این شرکت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، علیرضا نصیری در حاشیه جلسه نشست مجمع عمومی و عادی سالیانه شرکت گاز استان قم که در ساختمان ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار کرد: این نامگذاری بیانگر اهمیت فعالیت‌های همه جانبه در راستای ارتقای سطح تولید و بسترسازی در این بخش در سطح کشور است و شرکت گاز به عنوان یکی از دستگاه‌های زیرساختی، نقش مهمی در میزان و حتی کیفیت تولید ملی در کشور دارد.

وی تأکید کرد: یکی از ملزومات تولید در بخش‌هاى مختلف، تأمین انرژى پاک و ارزان است، بنابراین بهره‌مندی همه بخش‌های صنعتی و تولیدی، کارگاهی، مسکونی و تجاری از نعمت گاز، یک ضرورت است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از این رو طرح‌های مختلفی جهت اتصال نقاط فاقد گاز طبیعى استان قم به شبکه سراسرى گاز در دست اقدام است. البته در این راستا، استمرار در تأمین انرژى بصورت پایدار براى واحدهاى خانگى، تجارى و صنعتى، اولویت و وظیفه ذاتی شرکت گاز محسوب می‌شود و برای رسیدن به این پایداری، همه همکاران نیز با جدّیت و به صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند.

نصیری تصریح کرد: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سال گذشته، اکنون تعداد مشترکین بهره‌مند از گاز در استان قم، به ۴۱۱ هزار و ۱۵۴ مورد در بخش‌های عمومی، صنعتی و مسکونی رسیده که از این تعداد، ۳۸۳ هزار و ۹۵۵ مشترک در بخش خانگی، ۲۳ هزار و ۵۰۶ مشترک در بخش عمومی و ۳ هزار و ۶۹۳  مشترک در بخش صنعتی است، ضمن این که در حال حاضر، دو طرح گازرسانی نیز در دست مطالعه قرار دارد.

به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر، ۶ شهر و ۱۴۹ روستا در استان قم از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

وی به عملکرد مثبت شرکت گاز استان قم در زمینه طراحى و اجراى پروژه هاى گازرسانى نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان سال ۹۸، ضریب نفوذ شبکه های گازرسانی در استان قم به ۹۶ درصد رسیده که از این میزان، ۹۹,۵ درصد در بخش شهری و ۹۲,۵ درصد در بخش روستایی بوده است.

نصیری بیان داشت: در حال حاضر ۱۴ شهرک صنعتی در استان قم از نعمت گاز بهره مند هستند و گازرسانی به ۲ شهرک صنعتی نیز در حال مطالعه و بررسی قرار دارد؛ همچنین گازرسانی به شهرک صنعتی الغدیر، فاز ۳ توسعه شهرک شکوهیه و فاز ۲ شهرک صنعتی محمودآباد نیز در دست اقدام است.

نصیری تصریح کرد: تنها نیروگاه استان نیز از گاز استفاده می کند.

به گفته وی، این شرکت از بدو تأسیس توانسته ۳۹۱۹ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع را در سطح استان اجرا و بیش از ۱۷۵ هزار علمک را نصب کند و هم اکنون نیز ۱۶۸ ایستگاه T.B.S، C.G.S و C.G.S & T.B.S جهت کنترل و تنظیم فشار و جریان گازرسانی در سطح شبکه‌های توزیع گاز استان قم فعال است.

وی در ادامه تعداد روستاهای دارای قابلیت گازرسانی را ۱۶۱ مورد و تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز در سطح استان تا پایان سال گذشته را ۱۴۹ روستا عنوان کرد و گفت: طرح گازرسانی به ۶ روستای بخش دستجرد و نیز روستای خرم آباد در بخش سلفچگان در دست اجرا است که امیدواریم ان‌شاءالله در سال جاری به بهره‌برداری برسند.

وی اضافه کرد: مصرف گاز طبیعی در استان قم در سال ۹۸، به میزان دو میلیارد و ۵۷۸ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال ۹۷، بیش از ۷ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش براى دستیابی به انطباق مطلوب سیستم مدیریت یکپارچه و حرکت در مسیر تعالى سازمانی سخن گفت و افزود: برنامه‌ها را بر اساس سند چشم‌انداز و استراتژى‌هاى شرکت پیش خواهیم برد و با ارتقای تعالى سازمانى و سیستم‌هاى مدیریتى، سعى در تحقق رضایت‌مندی حداکثری مشترکین، بهبود عملکرد اقتصادى، ارتقای بهره‌ورى و سرآمدى در عملیات خواهیم داشت.

توسعه هدفمند گازرسانى

نصیری با اشاره به توسعه هدفمند گازرسانى و تلاش براى بهره بردارى بهینه از منابع و بهبود انضباط مالى گفت: به منظور ارتقای رضایتمندى مشتریان و ذی‌نفعان، برنامه‌های مختلفی چون اطلاع‌رسانی، کاهش زمان ارائه خدمات و الکترونیکى کردن آن‌ها، حفظ پایدارى جریان گاز و بحث ایمنى مشترکین مورد توجه همه پرسنل و معاونین قرار دارد.

وی در خصوص توجه به مقوله مسئولیت های اجتماعى نیز افزود: شرکت گاز استان قم در راستاى عمل به مسئولیت‌هاى اجتماعى و بر محورهاى توسعه پایدار یعنى اقتصاد، جامعه و محیط زیست نیز اقداماتی صورت داده و اهداف سازمانی را با هدف پاسخگویى به انتظارات درون سازمانى، مشتریان و جوامع محلى پیش برده که منفعت اجتماعی آن فراتر از منافع سازمانی است.

نصیری در ادامه سخنان خود به تلاش براى رعایت دقیق پروتکل‌هاى بهداشتى در فرآیندهاى درون و برون سازمانى، کاهش میزان انتشار کربن و گازهاى مؤثر در گرمایش جهانى در بخش محیط زیست، کاهش مصرف انرژى، ترویج ایمنى گاز طبیعى براى استفاده مشترکین گاز، ارتقای شاخص‌هاى قانون سلامت ادارى، نظارت بر عملکرد سازمان‌ها در مصرف گاز طبیعى و آموزش نکات ایمنى در مدارس تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به اجراى طرح حذف قبوض کاغذى گاز در سال گذشته تأکید کرد: این طرح با هدف صرفه‌جویی مالی و کمک به محیط زیست اجرا می‌شود و اجرای آن به ارتقای کیفیت و ارائه خدمات به مشترکان و تسریع در وصول مطالبات کمک زیادی می‌کند.

نصیری در پایان و در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بهره‌بردارى از ظرفیت پژوهش، دانش و فناورى تأکید کرد و افزود: باید در قالب برنامه‌های مختلف، بستر ارتقای سیستم‌هاى مدیریتى، زیرساخت‌هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات و مدیریت سرمایه‌هاى انسانى در جهت رشد و یادگیرى سازمانى را توسعه دهیم.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب